İdare Hukuku Arasınav Pratik-uyuşmazlık Doğru/Yanlış soru örnekleri

Aşağıda verilen olay ya da kavramlarla ilgili yorumları değerlendiriniz. Doğru ya da yanlış olması durumuna göre, ilgili rakamın önündeki boşluğa D veya Y yazarak cevaplandırınız.

1….2….3….4…..Y Y D D

I.Başbakanlık, yükseköğretim öğrencilerine burs desteği sağlamaktadır. Bu uygulamayla ilgili olarak; 1.Demokratik devlet ilkesinin gereğidir. 2.Hukuka saygılı bir idarenin sonucudur. 3. Bir sosyal devlet uygulamasıdır. 4.Devletin ekonomik kaynaklarıyla orantılı olarak yürütülecektir.

1….2….3….4….. Y Y Y D

II. H Belediyesi, iç karışıklıklar nedeniyle sığınma talebinde bulunan komşu ülke vatandaşlarının barındırılmasına yönelik olarak bir konteynır kent kurarak, çalışanların maaşlarından %30 kesinti yapmak suretiyle masrafların karşılanması uygulaması yaparsa; 1.Belediyenin uluslar arası yükümlülüğünün gereği yerine getirilmiş olur. 2.Milli güvenlik ihtiyacının karşılanması sağlanır. 3.Belediye verilen görevlerin gereğidir. 4.Kanuni idare ilkesine aykırıdır.

1….2….3….4….. D D Y D

III. Başbakanlık, Gezi Parkında, geçmişte varlığı bilinen Topçu Kışlasının yapılması konusunda karar almış ve bu konuda yapılacak uygulamaları takip etmektedir. Bu durumda; 1.Topçu Kışlasının taklidinin yapılması ulusal bir konu kabul edilmiştir. 2.Yereli ilgilendiren bir konu olduğundan merkezi idarenin müdahalesi Anayasaya aykırıdır. 3. Uygulamanın İstanbul bakımından zorunlu bir ihtiyaç olup olmadığına karar verme yetkisi Belediyeye aittir. 4. Aktif yeşil alan ihtiyacının değerlendirilmesi Belediye tarafından değerlendirilmelidir.

1….2….3….4….. Y D Y D

IV. B Belediyesi, şehir merkezinde bulunan tarlalar üzerinde arazi düzenlemesi yaparak imar parseli oluşturmuştur. Düzenleme karşılığı kanuna dayanılarak alınan bir kısım araziler, Başkanın kardeşinin merkeze uzak arazileriyle takas edilmiştir. Bu durumda takas işlemi; 1.Özel kamu yararı amacına yönelmiştir. 2.Kamu yararına aykırıdır. 3.Siyasi amaç güdülmüştür. 4.Kişisel amaç güdülmüştür.

1….2….3….4….. D Y D D

V.S Valisi Z, ilde görevli memurlara ilişkin işlemler konusunda yardımcısı Y’ye imza yetkisi vermiştir. Yıllık izne ayrıldığı dönemde, yardımcısı V’yi bir hafta süreyle vekil tayin etmiştir. Bu durumda; 1.Y tarafından imzalanan kararlarda sorumluluk Z’ye aittir. 2.V tatile çıktığından Y’nin yetkisi sona erer. 3.V tarafından atılan imzalarda sorumluluk V’ye aittir. 4.V her konuda Z adına karar alabilir.