İMAR UYGULAMA KARMAŞASINA NEDEN OLUYOR DİYE VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI DAHA BÜYÜK KARMAŞAYA YOL AÇACAK!!!

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 6.MADDESİNİN YÜRÜTMESİ DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU TARAFINDAN 2015/1064 İTİRAZ SAYILI KARARLA DURDURULMUŞTUR.

Yürütmesinin durdurulmasına karar verilen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6. Maddesi, Yönetmelikle getirilen kuralların ülke genelinde uygulamaya konulmasına yönelik düzenlemeler yapılıncaya kadar ortaya çıkması olası uygulama sorunlarına çözüm üretmek üzere getirilmiş intibak düzenlemelerini içermektedir. Mimarlar Odası bu düzenlemeye dava açmışken, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yerel yönetimler tarafından gerekli düzenlemelerin uygulamaya konulmasında yaşanan aksamalar, Geçici 6.maddesinin uygulama süresi birkaç kez uzatılmıştı.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6. Maddesinin yürütmesinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından durdurulması, kararın tebliğinden itibaren inşaat ruhsatı vermekle yetkili idari makamların bu düzenlemeye göre yeni bir işlem tesis edememesi sonucunu doğurur. Bu durum uygulama karmaşasına ve hukuki sorunlara yol açacaktır.

Yapılacak yeni başvurularda Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6. maddesi hükümlerinin uygulanabilmesi söz konusu değildir.

Devam eden ruhsat başvuruları en çok sorunun yaşanacağı başlık olacaktır. İdarenin hukuka uygun davranması hukuki olarak ortaya konulmuş bir ön kabuldür. Vatandaşlar, bireyler idareye güvenerek hareket ederler ve bu güvenden dolayı zarar görmüşlerse sorumlusu ilgili idare, yerel yönetim olacaktır. Başvuruda bulunmuş ancak, henüz ruhsat almamış kişilerin bu süreçte yapmış olduğu, proje vb. hazırlıklardan doğan ekonomik kayıplarının sorumluluğu ilgili idareye ait olacaktır. Ortaya çıkması olası zarar ödemelerinin yerel yönetimlerin mali dengesini etkilemesi mümkündür.

Verilmiş bulunan ruhsatlar da ise durum daha farklıdır. Var olan ruhsat hiçbir şekilde doğrudan hükümsüz hale gelmeyecektir. Yönetmeliğin Geçici 6.maddesine göre verilmiş bulunan inşaat ruhsatları yetkili idare tarafından tek tek gözden geçirilerek mevcut hukuki duruma göre yeni bir karar alınması uygun olur. Verilmiş bulunan ruhsatlarının geçersiz hale geldiğini iddia etmek idare hukuku-imar hukuku ilke ve kurallarını yok sayan bir yaklaşım olacaktır.

Burada değerlendirme yapılırken Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ve dolayısıyla Geçici 6.maddesinin imar planlama ve uygulama sürecindeki yerinin dikkate alınması gerekir. Bu yönetmelik imar planlarının uygulama sürecine ilişkin kuralları düzenlemektedir. Dolayısıyla imar plan hükümlerinin uygulama bakımından birincil düzenleme olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6. maddesi hakkında Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının gerekçelerine bakılarak, ortaya çıkacak karmaşanın önlenmesine yönelik ivedi bir düzenlemenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması gerekir.